Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor:

 1.  imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar);
 2.  razrješuje ravnatelja Škole;
 3.  donosi:
 • Statut na prijedlog ravnatelja Škole i uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba;
 • Poslovnik o radu Školskog odbora;
 • Kućni red;
 • Etički kodeks;
 • odluku o osnivanju školskog sportskog društva;
 • školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole;
 • godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje;
 • financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja Škole;
 • druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja;
 1. odlučuje uz suglasnost Osnivača :
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina;
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 • o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koja prelazi 70.000,00 kuna bez PDVa;
 • korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda;
 • o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora;
 • o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje;
 • o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 1. odlučuje:
 • o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa;
 • o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja;
 • o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00  kuna bez PDVa;
 • o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 • o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;
 • uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača;
 • u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili statutom nije određeno drugo nadležno tijelo;
 1. predlaže Osnivaču:
 • promjenu djelatnosti;
 • donošenje drugih odluka u vezi s osnivačkim pravima;
 1. razmatra:
 • rezultate obrazovnog rada;
 • prijedloge Vijeća roditelja;
 • predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole;
 1. daje:
 • Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi;
 • ravnatelju Škole prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi;
 1. osniva:
 • učeničku zadrugu;
 • učeničke klubove i društva;
 1. potvrđuje:
 • pravila učeničke zadruge;
 1. imenuje:
 • članove zadružnog odbora, voditelje sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge na prijedlog Učiteljskog vijeća i uz prethodnu suglasnost uprave zadruge.

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

ČLANOVI:

 1. Iva Dubravica, predsjednica Školskog odbora
 2. Davorka Mihoković
 3. Andrea Kelemen
 4. Zdenka Kapović
 5. Anja Pletikosa
 6. Nebojša Gavrilov
 7. Irena Šribar Radić

 

POZIV:

Poziv na 19. sjednica Školskog odbora

Poziv na 20. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 21. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 22. sjednicu Škoslkog odbora

Poziv na 23. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 24. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora

Poziv na 26. sjednicu Školskog odbora

ZAKLJUČCI (2023. GODINA):

Zaključci 12. sjednice Školskog odbora

Zaključci 13. sjednice Školskog odbora

Zaključci 14. sjednice Školskog odbora

Zaključci 14. sjednice Školskog odbora

Zaključci 15. sjednice Školskog odbora

Zaključci 16. sjednice Školskog odbora

Zaključci 17. sjednice Školskog odbora

Zaključci 18. sjednice Školskog odbora

Zaključci 19. sjednice Školskog odbora

 

ZAKLJUČCI (2024. GODINA):

Zaključci 20. sjednice Školskog odbora

Zaključci 21. sjednice Školskog odbora

Zaključci 22. sjednice Školskog odbora

Zaključci 23. sjednice Školskog odbora

Zaključci 24. sjednice Školskog odbora

Zaključci 25. sjednice Školskog odbora