Mentalno zdravlje

Polazeći od činjenice da je mentalno zdravlje preduvjet i temeljna odrednica kvalitete života, Grad Zagreb izradio je web portal „Mentalno zdravlje grada Zagreba“, a koji služi kao centralno mjesto informiranja građana o mentalnom zdravlju. Na web portalu objedinjene su stručne informacije koje široj javnosti nude savjetodavnu pomoć te građane usmjeravaju prema institucijama u kojima mogu potražiti stručnu pomoć, bilo da se radi o poteškoćama mentalnog zdravlja i svakodnevnog funkcioniranja ili želji za aktivnijim radom na vlastitom mentalnom zdravlju i vještinama.